Privacyverklaring

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk, gevestigd aan de Boerhaavelaan 92, 3843 AP Harderwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
M.J.B. Jansen
A.J.M. Kolkman
Boerhaavelaan 92
3843 AP Harderwijk
0341-268536
info@oefentherapieharderwijk.nl
www.oefentherapieharderwijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:Voor- en achternaam

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • BSN
 • Verzekeringsgegevens
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • informatie over de gezondheid met betrekking tot de specifieke klacht waarvoor men de oefentherapie praktijk bezoekt.
 • informatie over de algehele gezondheid waarmee behandelaar rekening dient te houden tijdens zijn/haar behandelsessies.
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Bij de Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk worden ook personen onder de 16 jaar behandeld voor zijn/haar lichamelijke klachten. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Online kunnen wij echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oefentherapieharderwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • burgerservicenummer (BSN) welke wordt gebruikt voor verzekeringsgegevens.
 • documentnummer van het legitimatie bewijs.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het opstellen van een behandeldossier en uitschrijven dagjournalen (behandeldata) conform de Richtlijn Verslaglegging (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)
  • Grondslag: Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. De verwerking van de persoonsgegevens in onze behandeldossiers zijn noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door:
a. hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is;

 • Het afhandelen van uw betaling
  • Grondslag: Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Via het Elektronisch Declaratieportaal (EDP) vindt er declaratieverkeer tussen zorgverleners en zorgverzekeraars plaats. Voorafgaand voert de betreffende oefentherapeut een Controle op Verzekeringsrecht (COV) uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van adresgegevens en burgerservicenummer van de patiënt. Op basis hiervan wordt bepaald of de patiënt aanvullend verzekerd is en de behandeling rechtstreeks vergoed wordt aan de hulpverlener.

Patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn voor behandeling voor oefentherapie ontvangen een factuur.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk) tussen zit. Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk gebruikt een softwaresysteem waarin wordt gezorgd voor:

 • Beveiligd inloggen
 • Complete patiëntenkaart met verslaglegging/verwijskaart
 • Invoeren (week)agenda (behandelingen)
 • Declareren naar de zorgverzekeraar gekoppeld aan de boekhouding
 • Declareren volgens de protocollen (Vektis)
 • Declaratiebestand (verzamelzip) voor VECOZO.
 • Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) rechtstreeks declareren vanuit het softwaresysteem. Inlezen van retourinformatie van de zorgverzekeraar.
 • Brieven naar huisartsen gekoppeld aan MS-Word of Fairword (gekoppeld aan de patiënt)
 • Verslaglegging digitaal patiëntendossier

Met het softwaresysteem heeft Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit houd in dat deze partij zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaat en zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst(WGBO) moeten medische gegevens minimaal 15 jaar bewaard blijven. Er wordt gerekend vanaf het moment dat de gegevens zijn opgesteld. U heeft recht om uw dossier eerder te laten vernietigen dan 15 jaar. Dit kan als u bijvoorbeeld niet meer aan een bepaalde behandeling herinnerd wilt worden. Houd er rekening mee dat u dan (delen van) uw ziektegeschiedenis vernietigt. Dit kan lastig zijn bij uw toekomstige behandelingen. Een verzoek tot vernietiging van uw dossier moet u schriftelijk versturen naar

Boerhaavelaan 92, 3843 AP Harderwijk. Zodra Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk uw gegevens heeft vernietigd, zal uw schriftelijke verzoek bewaard blijven, samen met de brief dat aan uw verzoek voldaan wordt. Als er bij een latere behandeling informatie uit uw ‘oude’ dossier nodig is, dan zal alleen terug te vinden zijn dat dit op uw verzoek is vernietigd. Als patiënt doorbreekt u daarmee mogelijk de continuïteit in de behandelingsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapieharderwijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@oefentherapieharderwijk.nl.

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Privacyverklaring versie 1.0 mei 2018