Algemene voorwaarden en tarieven

Praktijkinformatie Praktijk voor Oefentherapie Cesar Harderwijk

Behandelinformatie

Voor de individuele behandelingen staat gemiddeld een half uur, voor de behandelingen psychosomatische oefentherapie of slaaptherapie wordt soms meer tijd gepland. Dit zal naar inzicht van de behandelend oefentherapeut beslist worden.
De intake en het onderzoek nemen de eerste keer vaak meer tijd in beslag. Wij vragen u om voor de intake een geldig id-bewijs en, indien u deze heeft, de verwijzing van de arts mee te nemen. U wordt verzocht tijdens uw behandelingen een badlaken mee te nemen i.v.m. de hygiëne. De behandelingen vinden veelal in ondergoed plaats. Houdt u hier rekening mee. Wij streven er naar altijd zorgvuldig en op tijd te werken. Desondanks kan het voorkomen dat de behandeling voor u iets uitloopt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Afspraken wijzigen/ afzeggen
Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan dient u gemaakte afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. In geval van ziekte vragen wij u de afspraak uiterlijk om 8u dezelfde ochtend af te zeggen. Dit kan telefonisch op 0341-268536 of via de mail (info@oefentherapieharderwijk.nl). Indien de telefoon niet wordt beantwoord, verzoeken wij u het antwoordapparaat in te spreken, deze staat altijd aan. Wij proberen u dan zo spoedig mogelijk terug te bellen. Indien een afspraak niet op tijd is afgezegd, kan het tarief “niet nagekomen afspraak/ verzuimtarief” in rekening worden gebracht.

Vergoeding
In de meeste gevallen worden de behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Dit betekent dat u over de behandelingen geen eigen risico betaalt. Hoeveel behandelingen u precies vergoed krijgt, is afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende pakket. Voor het exacte aantal adviseren wij uw polis na te kijken. U bent zelf verantwoordelijk voor de door u afgesloten ziektekostenverzekering en voor de dekking van uw oefentherapie behandelingen. Tevens dient u zelf bij te houden of er een overschrijding plaatsvindt van het aantal behandelingen oefentherapie die u vergoed krijgt van uw ziektekostenverzekering.

Kinderen tot 18 jaar krijgen standaard 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Hierover wordt geen eigen risico in rekening gebracht door de zorgverzekeraar. Vanaf de 19e behandelingen worden de behandelingen vergoed vanuit het aanvullende pakket. In enkele gevallen kunt u een chronische machtiging krijgen. Indien dat voor u van toepassing is, zal uw therapeute u hierover informeren.

Indien de zorgverzekeraar uw behandelingen niet vergoed of u bent over uw maximum aantal vergoedingen heen, dan hanteren wij de volgende tarieven:

Tarievenlijst Oefentherapie Cesar 2024

Individuele behandeling €   45,00
Individuele behandeling aan huis €   60,00
Behandeling bekkenoefentherapie €   55,00
Behandeling bekkenoefentherapie aan huis €   70,00
Intake en onderzoek (screening/ verwijzing), 60 min. € 100,00
Intake en onderzoek aan huis (screening/ verwijzing), 60 min. € 115,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 100,00
   
Tarief “niet nagekomen afspraak”/ verzuimtarief individuele behandeling € 32,50
Tarief “niet nagekomen afspraak”/ verzuimtarief individuele behandeling aan huis € 45,00
Tarief “niet nagekomen afspraak”/ verzuimtarief Bekkenoefentherapie € 40,00
Tarief “niet nagekomen afspraak”/ verzuimtarief Bekkenoefentherapie aan huis € 55,00
Tarief “niet nagekomen afspraak”/ verzuimtarief Intake en onderzoek € 75,00
Tarief “niet nagekomen afspraak”/ verzuimtarief Intake en onderzoek aan huis € 90,00
Opstellen informatie t.b.v. Arbodienst/ Letselschadebureau e.d.  € 95,00

Indien u fysiek niet in staat bent om naar de praktijk te komen, dan is het mogelijk dat u door ons aan huis behandeld wordt. De oefentherapeut zal met u in overleg bepalen of u hiervoor in aanmerking komt.

Elke ziektekostenverzekering hanteert eigen tarieven. Deze kunnen afwijken van bovenstaande tarieven.
Indien uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoed, kan het voorkomen dat wij u vragen om na afloop van uw behandeling direct af te rekenen.

Voor 2024 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Kwaliteit
Onze praktijk staat voor kwaliteit. Al onze therapeuten zijn lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Privacyverklaring
Al onze therapeuten hebben een beroepsgeheim. Wij werken in onze praktijk volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat uw persoonlijke gegevens beschermd zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de praktijkmap in onze wachtruimte of zie de privacyverklaring op onze website.

Klachtenregeling
Indien u onverhoopt om welke reden dan ook niet tevreden bent over (de behandeling van) uw oefentherapeute, dan verzoeken wij u om dit met de betreffende therapeute te bespreken en samen tot een oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk is of onvoldoende opheldering geeft, dan wijzen wij u op onze Klachtenregeling. In de praktijkmap in de wachtruimte vindt u hierover meer informatie.

“Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten.
Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten-en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure. De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten-en geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.”

Voor vragen of meer informatie:
e: info@klachtenloketparamedici.nl
t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

Betalingsvoorwaarden
Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck of haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere (groeps)behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck.
2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar/Mensendieck het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt in 2019 €25,00 per behandeling. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied. In geval van ziekte dient de behandeling de betreffende dag voor 8 uur ’s morgens te zijn afgezegd.
3. Betaling dient voor vervaldatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Bij overschrijding de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft.
5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
6. Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 3 genoemde termijn niet.
7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar/Mensendieck van beslissende aard.
8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Nivel zorgregistraties Eerste Lijn
Onze praktijk doet mee aan de Landelijke Database oefentherapie. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn genereert landelijk representatieve cijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland. We presenteren cijfers over aandoeningen, zoals griep en corona, en over zorgverlening in de eerste lijn, zoals die door huisartsen en diëtisten.
Kijk voor meer informatie op de website van Nivel of lees de Folder Nivel Zorgregistratie.